Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! ОПТИМЕКС ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия:

httр://gubra-bg.com е електронен магазин  за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ОПТИМЕКС ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от ОПТИМЕКСООД.

ОПТИМЕКСООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока ОПТИМЕКС ООД в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ОПТИМЕКСООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ОПТИМЕКС ООД чрез “http://gubra-bg.com ” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

ОПТИМЕКС ООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

ОПТИМЕКС ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “http://gubra-bg.com ”.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

Права и задължения на страните

ОПТИМЕКС ООД се задължава:

да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

Клиентът се задължава:

да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ОПТИМЕКС ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ОПТИМЕКС ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

Върнатата стока е получена в офиса на ОПТИМЕКС ООД до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащнето;

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

Отговорност

ОПТИМЕКС ООД чрез “ http://gubra-bg.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ОПТИМЕКС ООД чрез “ http://.gubra-bg.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ОПТИМЕКС ООД.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ОПТИМЕКС ООД, съобразно българското законодателство.

Допълнителни условия:

ОПТИМЕКС ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

Защита на личните данни

1. В електронен магазин “gubra-bg.com” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “gubra-bg.com”  да бъде закрит техният потребителски профил.

”gubra-bg.com” има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

3. ”gubra-bg.com” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

4. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин „gubra-bg.com” и нарушаване на етикета, администраторите на „gubra-bg.com” имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

5. ”gubra-bg.com” запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

6. ”gubra-bg.com” съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

7. ”gubra-bg.com” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

8. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

9. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

10. Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уеб сайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уеб сайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уеб сайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уеб сайтове предоставят.

11. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

12. Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.

13. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Пол, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.

*не персонална: браузърът който ползвате, URL и др.

14. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от „gubra-bg.com” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

15. Вие сте отговорни за поддържането на конфиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от Вашата регистрация.